חיפוש באתר

מועצה ציבורית - הגן הבוטני חוות נוי

 

חברי המועצה

רוחה מרגולין- מוותיקות עובדי חוות הנוי

חזי מולא - מנכ"ל ארגון לגננות-ונוף בישראל

ברק פניני - נכדו של דוד צפריר ממיסדי הגן הבוטני

אריאל בנימין - בנה של רות בנימין שניהלה את הגן הבוטני במשך שנים רבות

 

חזון

חוות הנוי ייחודית בשפע של מגוון הצמחים שנשתלו בה לצורכי אקלום ובמורשת הגננית שלה.  

תפקיד המועצה להניע תהליכים שישמרו את הייחוד, וינחילו את המורשת לציבור הרחב ולדורות הבאים.

 

מפגשים

המועצה תיפגש אחת לחודש וסיכום הישיבה יפורסם.

 

 

החלטת השר לגבי הגן הבוטני חוות נוי

חוק גנים בוטנייםתשס"ו-2006

 

מתוך החוק-

הכרה בגן בוטני

(אהשר רשאילבקשת גן בוטני ולאחר התייעצות עם המועצהלהכיר בגן בוטני לענין חוק זהאם נתקיימו לגביו כל אלה:

(1) בגן הבוטני קיימים 3,000 מיני צמחים שונים לפחות;

(2) הצמחים מסומנים בשמם המדעי;

(3) המידע אודות הצמחים מתועד במאגר מידע;

(4) הגן הבוטני מיועד לאחת או יותר מהמטרות האלה:

(אשימור מיני צמחים ייחודים;

(באקלום צמחים;

(גהוראה ומחקר בתחום הבוטניקההאקולוגיה או החקלאות;

(דמטרה אחרת שקבע השר בצולאחר התייעצות עם המועצהובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

(5) הגן הבוטני הוא מוסד ללא כוונת רווחכהגדרתו בחוק מס ערך מוסףהתשל"ו-1975, והושקעו בו כספים ממקורות עצמייםאו שיש לו הכנסות עצמיותבהיקף שקבע השר;

(6) אושרה תכנית המייעדת את שטח הגן הבוטני לשטח פתוחבהתאם להוראות לפי חוק התכנון והבניה,התשכ"ה-1965.

(בהשרבאישור המועצהרשאי להכיר בגן בוטני לענין חוק זהאף אם לא נתמלא לגביו התנאי האמור בסעיף קטן (א)(1), אם יש לדעתו טעמים המצדיקים זאת.

 

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio