liliaceae שושניים

עלים רחבים באורך של 40 ס"מ בערך . תפרחת כדורית בצבע תכלת סגול בקיץ . כל תפרחת בגודל של 10 ס"מ לערך , ועל גבעול זקוף עד 1 מטר . ישנם בחול זנים ומינים נוספים הנבדלים בצבע פריחתם בין לבן לגול עמוק , ובהבדלים קטנים של הפרחים האינדיבידואלים . יכול לגדול בשמש מלאה וגם בצל למחצה . הריבוי על ידי חלוקה . הבצלים אינם מתרבים כל כך מהר וצריכים לחלק או לדלל חלקה טבעית רק כעבור 4 - 5 שנים

לשם הכלאות חדשות או ריבוי בכמויות גדולות אפשר להרבות את האגפנתוס על ידי זרעים הנאספים בקלות אחרי הפריחה . מוצאו מאפריקה הדרומית

רות בנימין , ארכיון , אפריל 1958